سمفونی مردگان از عباس معروفیو دوهفته ای میشه که تموم کردم ولی هنوز از حال و هواش خارج نشدم