نمیدونستم قراره خودمو تو خواب هایی که می بینم بشناسم.