Related image

شخصیت اصلی، اول فیلم مطمئنا همه چی داشت جز شخصیت! در ادامه اندکی متحول گشته و سپس حول انگیز و بسیار سوپرایزگونه شیفته ی دختری با ناخن های نارنجی شده و در ادامه از مقام یک انگل به مقام کدبانوی ارشد ارتقاء پیدا می کند و اما در اخر داستان می شود مردی خودساخته و دردکشیده .

از عاشق شدن یه دفعه ای پسره فاکتور بگیریم در کل میشه گفت فیلم خوبی بود .