این دنیا به خانه ی سردی می ماند که برای سفری طولانی ترکش کرده باشند؛ هرچند که خانه را می شود با چند شعله ای گرم کرد ولی دنیا آنقدر هست، آنقدر هست که شعله ها قبل گرم کردنش تمام می شوند.