اقای هاجیمه ایسایاما چطور بکشمت؟ چطور زجرت بدم؟ چطور بخورمت؟ که حالم خوب شه؟ 

چرا وقتی با صحنه های باحال قسمت اخر داشتم حال میکردم اینطور پودرم کردی؟ چرا؟ چی شد که میکاسا داشت گریه می کرد؟ ها؟هاااا؟ مرغ! الهی زئوس به تارتاروس تبعیدت کنه! الهی مدوسا زل بزنه تو تخم چشات سنگ شی! بعد رستم بیاد با گرزش صاف بکوبه از سرت پودر شی:|