الان داشتم چک می کردم نوشته بود که امشب میشه مریخ و زحل و مشتری و راه شیریم دید 0_0 احساس می کنم آسمون بی حیا شده :|

امشب کوچ می کنم رو پشت بام و با خودم فرش و لقمه و دوربین می برم! پیژامه ی پاره پورمم می پوشم که بیشتر حس بگیرم.

احساس می کنم شخص مهمیم و قراره در جریان امورات مهم هستی قرار بگیرم! یکی بیاد پاهامو بگیره جاذبه روم تاثیر نداره!