حس می کنم، نیاز دارم تو یه کوهستان دوری تنهای تنها رها بشم و فقط به سکوت گوش کنم و زیر نور گرم آفتاب خوابم بگیره.

می خوام هیجان زیادی رو تجربه کنم. دوچرخه سواری تو کوهستان. یه روز حتما انجامش میدم.