ـ امشب که تقویمو ورق کردم، فهمیدم از سال ۹۶ چند ورق بیشتر نمونده. _ಠ                                                                       
ـ به نظر من نوجوان به درد نخوری هستم که تابحال عاشق نشده. من حتی جرات تجربه ی یه عشق آبکی هم نداشتم. حتی عشق در نگاه اول! یه مدت بعد فهمیدم تابحال با هیچ جنس مخالفی(به استثنای خانواده) بیشتر از یه پاراگراف حرف نزدم!بعد فهمیدم حتی دوست هم جنس خارج از محیط مدرسه هم ندارم!  _

ـ شلوارای کیم جونگ اون(رییس جمهور کره ی شمالی) از دامن شلواریای مامان منم گشادتره!o

- هم زمان با تایپ کردن من ادم هایی در سراسر دنیا در حال مردنن!_

-آدم های احمقی دردنیا وجود دارند که بنده به شکل قابل توجهی از احمق ترینشان احمق ترم. (`ω´)

-انسان موجودی است بدبخت، گاه محکوم به نجات و گاه محکوم به فنا. ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ