زندگی چیست؟ برق شبق است در شب . نفس بوفالو است در وقت زمستان. سایه ی کوچکی است که روی علف ها می دود و خود را در غروب گم می کند.


جبین بر خاک نِه (خودنگاره ی زندگی سرخپوستان)

تی .سی . مکلوهان/ترجمه ی ع . پاشایی