زندگی چیست؟ برق شبق است در شب ـ نفس بوفالو است در وقت زمستان. سایه ی کوچکی است که روی علف ها می دود و خود را در غروب گم می کندـ


جبین بر خاک نِه (خودنگاره ی زندگی سرخپوستان)

تی ـ سی ـ مکلوهان/ترجمه ی ع ـ پاشایی