قلبم خیلی سنگین شده چون جدیدا خیلیا به دلم نشستن! احساس می کنم یه عالمه ادم نشستن رو سکوهای دلمو دارن پاشونو از بی حوصلگی تاب میدن و دل منم با این کارشون تلو تلو می خوره.
خوشحال کردن آدما خیلی حال میده، خیلی خوبه که ۲۴ساعته مست باشی.
دیروز رفتم تولد، صاحب تولد نبود که شمعشو فوت کنه پس رو کیک توت فرنگی چیدیم، صاحب تولد کیکو نبرید ولی آبجیش براش برید، صاحب تولد دور بود پس مارو از پشت صفحه ی گوشیش نگاه کرد. برگشتنی خیلی خوش گذشت منو سه تا مجنون سوار یه ماشین شدیم و دنبال یه ماشین عروس گاز دادیم و کل کشیدیم و شکلات گرفتیم. 
دیوانه چو دیوانه بیند خوشش بیند خوشش آید(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ ✧゚・: *ヽ(◕ヮ◕ヽ)


/(•