Gerelateerde afbeelding

 این کتاب به نویسندگی فئودور داستایفسکی مطمئنا شاهکاری قابل ستایش است. یک قتل و سپس دیوانگی همراه با انسان هایی شرافتمند که به واقع اشخاصی هستند پست و انسان هایی پست که سرشتی پاک دارند. به عنوان رمانی روسی بهتر است از همان اول قلم و دفتری برای یادداشت عناوین همراهتان باشدو البته که هرکسی باید تمام آثار این نویسنده ی عزیز را بخواند.

بخشی از کتاب: انسان موجود پستی است... و از آن پست تر کسی که این پست بودن را سرزنش می کند.