آن روزها یک دفعه جنگ آمد

جنگ با خون و تانک آمد

جوان مردان جان برکف

جوان مردان شیردل را

اسیر کردند

با تیرهاشان، تفنگ هاشان

ظالمانه نام هارا 

یکروزه ماندگار کردند


...


سعی کردیم بهتر باشیم اما 

برف ها فرو ریختند

نانواها منصفانه، نان هارا یکروزه گران کردند


پ.ن:دچار یه حالت بی حوصلگی خاصی شدم، اگه خدا بخواد یه روزو تبدیل به ۴۸ ساعت بکنه منکه به شخصه مشکلی باهاش ندارم.