گربه ای ولگرد که در دیارش کلاغ های کفن پوش امیری می کنند.